Pod pojmom Landing page v online marketingu rozumieme pristávaciu podstránku webstránky. Termín je veľmi výstižný a často užívaný v kombinácii s termínom PPC reklama. Landing page je viac či menej zložitá podstránka webu a slúži ako cieľová destinácia prekliku napr. z PPC kampaní, reklamného newsletteru, email kampaní, príspevkov na sociálnych sieťach a podobne. Úlohou landing page v online marketingu je relevantne nadviazať na kampaň, ktorá viedla ku prekliku, poskytnúť bližšie informácie o produkte, či službe a posunúť tak potencionálneho zákazníka bližšie ku konverzií. Konverziou môže byť napríklad: objednávka, vyplnenie formuláru, registrácia newslettera, zanechanie tel. kontaktu a podobne.

Rôzne landing pages mávajú rôzne výsledky z hľadiska udržania pozornosti návštevníka a tiež miery konverzie. Preto je dôležité landing page testovať. Pre takéto testovanie sa používa A/B testing , kde testujeme úspešnosť rôznych variant landing pages s cieľom zvyšovať ich konverzný pomer prípadne iné KPI.

« Back to Glossary Index