Marketing mix je v pravom zmysle slova súbor faktorov, stratégií a taktík, ktorými obchodná spoločnosť ovplyvňuje propagáciu svojej značky, produktov či služieb a v konečnom dôsledku aj predaj. Základný marketingový mix tvoria v podstate 4 faktory a to: cenotvorba, produkt/služba, propagácia a lokalizácia/cielenie. V súčasnej dobe sa však posledné dva faktory členia na mnoho podkategórií propagácie a možností  práce s potencionálnym zákazníkom.

Media mix vs. Marketing mix

Výraz marketing mix sa v dnešnej dobe mylne používa takmer výhradne na pomenovanie kombinácií marketingových kanálov, prostriedkov a stratégií , ktoré budú využité v rámci marketingovej komunikácie pri kampani (To je však skôr Media mix).

« Back to Glossary Index