Media Mix je kombinácia komunikačných kanálov, ktoré obchodná spoločnosť môže použiť na dosahovanie marketingových cieľov. Media mix je dôležitým prvkom šírenia reklamného posolstva / PR kampane alebo reklamy. Media mix môžeme rozdeliť podľa poľa pôsobenia na Offline a Online. Hoci v dnešnej dobe sa časť tradičného offline media mixu v snahe dosiahnutia väčšieho mediálneho výtlaku transformuje aj do onlinovej podoby a spôsobuje tak určitý presah. (Napr. online predplatné kedysi tradičných tlačovín, alebo online verzie televíznych staníc )

Tradičný media mix

Ttzv. tradičný media mix si môžete predstaviť v podobe tradičných marketingových kanálov (Tlačoviny, Rádio, Televízia, Billboardy, Citylighty atď.). Cieľom takéhoto Media mixu je vzbudiť záujem, vyprodukovať dopyt po produkte či službách a dosiahnuť čo najväčšiu mieru oslovenia publika. (tzv. reach – po slovensky dosah). Najčastejšie sú preto tradičné marketingové kanály využívané pri predstavovaní nových produktov či služieb potencionálnym zákazníkom.

Súčasný media mix

Súčasný marketingový media mix, zahŕňa aj online priestor a je z hľadiska marketingových kanálov obohatený o internetové vyhľadávačesociálne sieteonline médiá, emailové newsletters, online aplikácie, sms kampane a vlastnú online prezentáciu (vaša webstránka) .

« Back to Glossary Index