SEM je skratkou pre pomenovanie (Search Engine Marketing) čo vo voľnom preklade znamená Marketing internetových vyhľadávačov.  Ako alternatíva ku SEM je veľmi často používaný aj výraz search marketing (SM) teda marketing vyhľadávačov a zahŕňala aj SEO. Evolúcia online marketingového priemyslu však spôsobila určité rozčlenenie týchto dvoch pojmov na dve samostatne špecializované odvetvia. Definícia v zásade stále platí do dnešných dní.  Samotný výraz SEM sa dnešných dňoch poväčšine využíva v spojitosti s tzv. platenými marketingovými aktivitami ako napr. inzercia reklamy. Viac v článku…

« Back to Glossary Index