Čo je SWOT analýza?

SWOT analýza je nástroj používaný v oblasti manažmentu, marketingu a podnikania, ktorý slúži na posúdenie vnútorných a vonkajších faktorov ovplyvňujúcich výkon organizácie. SWOT je skratka pre „Strengths“ (silné stránky), „Weaknesses“ (slabé stránky), „Opportunities“ (príležitosti) a „Threats“ (hrozby). Zo samotnej  SWOT analýzy vyplýva TOWS analýza, ktorá už je konkrétnejšia a definuje už konkrétne opatrenia, ktoré budú viesť k zlepšeniu súčasnej situácie.

SWOT analýza sa zameriava na vnútorné faktory organizácie, ako sú jej silné a slabé stránky, a vonkajšie faktory, ako sú príležitosti a hrozby v oblasti konkurencie, trhu a legislatívy. Tento nástroj pomáha manažérom identifikovať oblasti, v ktorých organizácia môže dosiahnuť úspech a kde sa musí zlepšiť. SWOT analýza tiež pomáha identifikovať potenciálne riziká, ktoré môžu organizáciu ovplyvniť, a pripraviť sa na ne.

SWOT analýza je užitočná pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť svoj výkon a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Tento nástroj pomáha pri tvorbe stratégií, rozhodovaní a plánovaní budúcich krokov. SWOT analýza môže tiež poskytnúť cenné informácie pre marketingové a obchodné plány a pre výber správnej cesty pri budovaní podnikateľskej stratégie.

Ako sa vykonáva SWOT analýza?

SWOT analýza sa vykonáva v niekoľkých krokoch:

 1. Identifikácia silných stránok – začnite identifikáciou silných stránok vašej organizácie, to znamená, čo vaša organizácia robí dobre a v čom je lepšia ako konkurencia. Toto môžu byť napríklad zručnosti zamestnancov, kvalita produktov alebo silná značka.
 2. Identifikácia slabých stránok – nasledujúcim krokom je identifikácia slabých stránok vašej organizácie. To znamená, čo vaša organizácia robí zle a čo musí zlepšiť, aby bola konkurencieschopnejšia. Toto môžu byť napríklad nedostatočná marketingová stratégia, zastaralá technológia alebo nedostatočná kvalifikácia zamestnancov.
 3. Identifikácia príležitostí – v ďalšom kroku identifikujte príležitosti, ktoré by vaša organizácia mohla využiť na zlepšenie svojho výkonu. To môžu byť napríklad nové trhy, nové trendy v odvetví alebo nové technológie.
 4. Identifikácia hrozieb – v poslednom kroku sa zamerajte na identifikáciu hrozieb, ktoré by mohli ovplyvniť výkon vašej organizácie. Toto môžu byť napríklad nové regulácie, rast konkurencie alebo ekonomické krízy.

 

SWOT matica a SWOT graf – vysvetlenie a použitie

Po dokončení  krokov vyššie zhrňte výsledky SWOT analýzy do matici, ktorá zobrazuje silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby v jednom prehľadnom dokumente. SWOT analýza vám poskytne cenné informácie, ktoré môžete použiť pri plánovaní budúcich krokov a pri tvorbe marketingových a biznis stratégií.

SWOT matica alebo SWOT graf sú nástroje, ktoré sa používajú na vizualizáciu výsledkov SWOT analýzy. SWOT matica je tabuľka, ktorá rozdeľuje silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby do štyroch kvadrantov. Táto matica pomáha identifikovať oblasti, ktoré by mohli byť využité na zlepšenie ich výkonu, ako aj oblasti, na ktorých by sa mali zamerať, aby sa minimalizovali riziká.

SWOT graf je grafické zobrazenie SWOT analýzy, ktoré zobrazuje silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby pomocou stĺpcového alebo kruhového grafu. Tento graf umožňuje vizualizáciu relatívnej dôležitosti každej kategórie SWOT analýzy a pomáha organizáciám určiť, ktoré oblasti by mali byť zamerané pri tvorbe stratégie.

Tieto nástroje umožňujú organizáciám identifikovať priority a zamerať svoje úsilie na oblasti, ktoré sú pre ich úspech najdôležitejšie.

SWOT analýza pre školu( príklad)

Silné stránky:

 • Vysoko kvalifikovaný a skúsený pedagogický tím.
 • Moderné a dobre vybavené triedy.
 • Dobrá povesť a renomé v oblasti vzdelávania.
 • Vysoká úspešnosť študentov v štátnych skúškach.
 • Široké spektrum kurzov a programov ponúkaných školou.

Slabé stránky:

 • Nedostatočné financovanie.
 • Nedostatočná podpora zo strany štátu a lokálnej samosprávy.
 • Ostrá konkurencia s inými školami v oblasti.
 • Nedostatočná propagácia a marketingová stratégia.
 • Nedostatok technického vybavenia pre niektoré kurzy.

Príležitosti:

 • Nárast záujmu o niektoré kurzy, ktoré škola ponúka.
 • Možnosti získavania grantov a finančnej podpory zo strany súkromných organizácií.
 • Potenciál pre rozšírenie kurikula a zavedenie nových kurzov.
 • Možnosť zlepšenia kvality výučby pomocou nových technológií.
 • Rozvoj spolupráce so zahraničnými univerzitami a výskumnými inštitúciami.

Hrozby:

 • Ostrá konkurencia v oblasti vzdelávania.
 • Zmeny v legislatíve a politike štátu týkajúce sa vzdelávania.
 • Ekonomická nestabilita a následný nedostatok finančných prostriedkov pre školu.
 • Demografické zmeny a klesajúci počet žiakov v určitých ročníkoch.
 • Nárast popularity online vzdelávania a e-learningu.

Na základe tejto SWOT analýzy by škola mohla vypracovať stratégiu, ktorá sa zameriava na posilnenie svojich silných stránok, riešenie slabých stránok, využívanie príležitostí a minimalizovanie hrozieb. Napríklad, škola by mohla vyvinúť úsilie na získanie finančnej podpory od súkromných organizácií, zlepšenie svojej propagácie a marketingovej stratégie a zlepšenie kvality výučby pomocou nových technológií.

SWOT analýza osobnosti

SWOT analýza osobnosti sa vykonáva podobne ako SWOT analýza podniku alebo organizácie. Je to nástroj používaný na identifikáciu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb v osobnom živote človeka. Táto metóda sa používa na zhodnotenie jednotlivca ako celku, zahŕňajúc jeho zručnosti, schopnosti, hodnoty, záujmy, emócie a osobnostné vlastnosti.

SWOT analýza osobnosti môže pomôcť jednotlivcom získať lepšie sebavedomie a identifikovať oblasti, v ktorých by mohli zlepšiť svoje schopnosti a kde môžu uplatniť svoje silné stránky. Môže pomôcť jednotlivcom identifikovať príležitosti na osobnom aj profesionálnom poli.

Silné stránky a slabé stránky sa zhodnocujú z hľadiska vlastností, zručností a hodnôt jednotlivca. Príležitosti a hrozby sa potom zhodnocujú z hľadiska okolností, v ktorých sa jednotlivec nachádza, ako sú napríklad zmeny na trhu práce, zmeny v sociálnom a ekonomickom prostredí alebo osobné výzvy a záväzky. Na základe tejto analýzy môže jednotlivec identifikovať, aké kroky by mal podniknúť napríklad na zlepšenie svojho života a kariéry.

Výhody a nevýhody SWOT analýzy

SWOT analýza má svoje výhody a nevýhody.

Niektoré z hlavných výhod sú:

 1. Jednoduché a väčšinou lacné: SWOT analýza je relatívne jednoduchá a lacná technika, ktorú môže vykonať každý bez špeciálneho výcviku alebo zariadenia.
 2. Pomáha pri rozhodovaní: SWOT analýza umožňuje podnikom preskúmať ich vnútorné a vonkajšie prostredie, aby lepšie porozumeli svojim silným a slabým stránkam a identifikovali príležitosti a hrozby. To potom umožňuje podnikom rozhodovať sa na základe faktov a údajov, a nie len na základe pocitov alebo intuície.
 3. Pomáha pri plánovaní: SWOT analýza môže byť použitá na plánovanie budúcich akcií a stratégií. Podniky môžu identifikovať oblasti, na ktoré sa budú sústrediť a prípadne investovať v budúcnosti.

Niektoré z hlavných nevýhod SWOT analýzy sú:

 1. Subjektívnosť: SWOT analýza môže byť subjektívnou technikou a jej výsledky môžu byť ovplyvnené názorom osoby, ktorá ju vykonáva.
 2. Nedostatočná analýza: Niektoré podniky nevynaložia dostatočné úsilie na spracovanie údajov. Analýza následne nedosahuje dostatočných kvalít. To môže viesť k neúplným alebo nesprávnym záverom.
 3. Náročná implementácia: SWOT analýza môže byť náročná na implementáciu a môže vyžadovať veľké množstvo úsilia a času na získanie a spracovanie údajov.