Čo je to ABC Analýza?

ABC analýza je metóda riadenia zásob, ktorá pomáha organizáciám kategorizovať zásoby (alebo iné položky, ako sú zdroje, služby alebo produkty) na základe ich dôležitosti a vplyvu na celkové náklady alebo zisky. Táto technika je založená na princípe, že nie všetky položky majú rovnaký finančný vplyv na podnik, a teda im nemusí byť venovaná rovnaká miera pozornosti alebo kontrola.

ABC analýza rozdeľuje položky do troch kategórií:

 • Kategória A: Tieto položky predstavujú malý počet zásob, ale majú veľký podiel na celkových nákladoch alebo výnosoch. Spravidla ide o približne 20% položiek, ktoré môžu tvoriť až 80% nákladov alebo významu (podobne ako Paretovo pravidlo). Pre tieto položky je charakteristické, že vyžadujú veľmi dôkladnú kontrolu a pravidelné preskúmanie.
 • Kategória B: Toto sú položky strednej triedy, ktoré majú stredný podiel na celkových nákladoch alebo výnosoch. Môže ísť o približne 30% položiek, ktoré tvoria okolo 15% celkových nákladov alebo výnosov. Pre tieto položky je typická miernejšia úroveň kontroly v porovnaní s kategóriou A.
 • Kategória C: Táto skupina obsahuje najväčší počet položiek (približne 50% alebo viac), ktoré však majú len malý vplyv na celkové náklady alebo výnosy (asi 5%). Tieto položky vyžadujú najmenej kontrolných opatrení a najjednoduchšie metódy správy, čo pomáha znížiť administratívne náklady a zjednodušuje operácie.

Cieľom ABC analýzy je umožniť efektívnejšie využívanie zdrojov tým, že sa viac pozornosti a zdrojov pridelí položkám, ktoré sú najdôležitejšie pre ekonomické ciele organizácie. Táto metóda sa široko využíva v logistike, riadení dodávateľského reťazca, nákupoch, výrobe a v mnohých ďalších oblastiach.

ABC analýza je založená na niekoľkých základných predpokladoch a princípoch, ktoré umožňujú jej efektívne využitie v rôznych oblastiach riadenia zásob, marketingu, financií a ďalších. Tu sú kľúčové predpoklady a princípy, ktoré sú základom tejto metódy:

1.Nerovnomerná dôležitosť položiek

 • Princíp nerovnomernej hodnoty: ABC analýza vychádza z predpokladu, že nie všetky položky majú rovnaký vplyv na celkové výsledky alebo ciele podniku. Tento princíp umožňuje organizáciám zamerať sa viac na tie položky, ktoré majú vyšší vplyv na výkon a ziskovosť.

2. Kategorizácia podľa dôležitosti

 • Tri kategórie – A, B, C: Položky sú rozdelené do troch kategórií na základe ich kvantitatívnej a kvalitatívnej hodnoty. Kategória A zahŕňa najdôležitejšie položky s najväčším vplyvom na náklady alebo výnosy, kategória B má strednú dôležitosť, a kategória C obsahuje položky s najnižším vplyvom.

3. Využitie Paretovho princípu

 • Paretovo pravidlo 80/20: ABC analýza často využíva tento princíp, ktorý naznačuje, že väčšina výsledkov (približne 80%) pochádza z malej časti príčin alebo vstupov (približne 20%). V kontexte ABC analýzy to znamená, že malý počet kritických položiek môže predstavovať významnú časť nákladov alebo príjmov.

4. Efektívna alokácia zdrojov

 • Optimalizácia zdrojov: ABC analýza poskytuje rámec na lepšie riadenie a alokáciu zdrojov, čím umožňuje efektívnejšie využívanie kapitálu a času. Tým sa zvyšuje celková efektivita a znižujú sa náklady spojené s menej dôležitými položkami.

5. Dynamický prístup

 • Pravidelná revízia a aktualizácia: Klasifikácia položiek v ABC analýze nie je statická; vyžaduje pravidelné prehodnocovanie a prispôsobovanie zmenám v podnikovom prostredí, trhových trendoch alebo interných prioritách.

6. Široká aplikovateľnosť

 • Univerzálna uplatniteľnosť: Hoci bola pôvodne navrhnutá pre riadenie zásob, ABC analýza sa dá aplikovať na rôzne druhy zdrojov a situácií, vrátane zákazníkov, projektov, marketingových aktivít a ďalších.

História ABC analýzy

ABC analýza, ako ju poznáme dnes, má svoje korene v princípoch riadenia zásob a operatívneho manažmentu. Historický pôvod tejto metódy je úzko spojený s rozvojom teórie riadenia a snahou o optimalizáciu procesov vo výrobe a logistike.

Vznik a vývoj ABC analýzy

20. storočie: ABC analýza sa začala formovať a uplatňovať vo väčšej miere najmä v polovici 20. storočia, kedy priemyselné podniky hľadali spôsoby, ako efektívnejšie riadiť svoje rozsiahle zásoby a minimalizovať náklady. Tento čas bol obdobím výrazného nárastu masovej výroby a rozšírenia logistických a dodávateľských reťazcov.

Vilfredo Pareto: Základný koncept, na ktorom je ABC analýza postavená, sa odvoláva na Paretov princíp alebo pravidlo 80/20.

O čom hovorí Paretovo pravidlo a ako vzniklo?

Paretovo pravidlo, často známe ako 80/20 pravidlo, je ekonomický koncept, ktorý tvrdí, že väčšina výsledkov (približne 80%) pochádza z menšiny príčin (približne 20%). Tento koncept je použitý ako základ ABC analýzy. Pravidlo je pomenované po talianskom ekonómovi Vilfredovi Paretovi, ktorý v roku 1906 pozoroval, že približne 80% pôdy v Taliansku vlastní iba 20% obyvateľstva. Pareto následne skúmal rôzne datasety a zistil, že tento vzorec sa objavuje v mnohých iných odvetviach a v rôznych kontextoch naprieč celým spektrom situácií a odvetví.

Z tohto pozorovania vychádza predpoklad, že vo väčšine situácií malý počet príčin, vstupov alebo úsilia vedie k disproporčne veľkým efektom alebo výsledkom. Paretovo pravidlo sa odvtedy uplatňuje v mnohých oblastiach, vrátane obchodu, ekonomiky, rozpočtovania marketingovej stratégie, softvérového inžinierstva a osobnej efektívnosti.

Paretovo pravidlo vychádza z niekoľkých základných predpokladov:

 1. Nerovnomerná distribúcia: Zdroje a úsilie nie sú rozdelené rovnomerne, a preto ich výsledky nemôžu byť rovnaké.
 2. Zameranie na kľúčové oblasti: Identifikácia a zameranie na kľúčové faktory, ktoré prinášajú najväčšiu hodnotu, môže zvýšiť efektivitu a efektívnosť.
 3. Optimalizácia zdrojov: Prerozdelením zdrojov od menej produktívnych aktivít k produktívnejším možno dosiahnuť lepšie výsledky bez nutnosti zvýšenia celkových vstupov.

Paretovo pravidlo sa často používa pri rozhodovaní o alokácii zdrojov, priorizácii úloh, a v manažmente rizík, kde pomáha zameriavať sa na najdôležitejšie oblasti, ktoré si vyžadujú pozornosť alebo zlepšenie.

ABC analýza v marketingu

Áno, ABC analýza sa dá využiť aj v marketingu, kde pomáha pri efektívnom rozdeľovaní marketingových zdrojov a priorizácii marketingových aktivít. Tu je niekoľko príkladov, ako sa ABC analýza uplatňuje v marketingu:

 • Segmentácia zákazníkov: ABC analýza sa môže použiť na kategorizáciu zákazníkov podľa ich hodnoty pre firmu. Zákazníci v kategórii A predstavujú malý počet zákazníkov s chovaním, ktoré prináša najväčšiu časť zisku alebo príjmov firmy, zatiaľ čo zákazníci v kategórii C by boli tí, ktorí prispievajú minimálne. Toto rozdelenie umožňuje firmám prispôsobiť svoje marketingové stratégie a alokovať viac zdrojov na udržanie a rozvoj vzťahov s kľúčovými zákazníkmi.
 • Rozdeľovanie marketingového rozpočtu: Pomocou ABC analýzy môže firma určiť, ktoré marketingové kanály alebo aktivity sú najvýnosnejšie a prideliť im viac rozpočtu. Napríklad, ak určité reklamné kampane (A-kategória) generujú výraznú väčšinu predajov alebo vedú k zvýšeniu povedomia značky, môžu sa prioritne podporovať oproti menej efektívnym kampaniam.
 • Analýza produktov a služieb: Podobne ako pri zásobách môže byť ABC analýza použitá na hodnotenie produktov alebo služieb podľa ich príspevku k zisku alebo obratu firmy. Produkty v kategórii A by boli tie, ktoré generujú najviac príjmov, zatiaľ čo produkty v kategórii C by mohli byť kandidátmi na revíziu či vyradenie.
 • Plánovanie kampaní a eventov: V prípade plánovania rôznych marketingových podujatí alebo kampaní môže ABC analýza pomôcť identifikovať, ktoré z nich majú najväčší vplyv na dosahovanie obchodných cieľov, a umožniť tak zameranie zdrojov a úsilia na najdôležitejšie akcie.

Takto môže ABC analýza pomôcť firmám zefektívniť svoje marketingové stratégie a zabezpečiť, že ich zdroje sú investované tam, kde majú najväčší potenciál prispieť k rastu a úspechu firmy.

Matematické modely ABC analýzy

ABC analýza sa zvyčajne neopiera o zložité matematické modely, ale skôr o jednoduché klasifikačné a porovnávacie metódy. Avšak, niekoľko základných matematických konceptov a vzorcov sa používa na účely kategorizácie položiek do skupín A, B a C. Tu sú niektoré z nich:

Výpočet celkového významu položky

Jedným z kľúčových aspektov ABC analýzy je určenie celkového významu každej položky. To sa často robí pomocou ročnej spotreby a jednotkovej ceny položky:

Celkový význam položky=Ročná spotreba × Jednotková cena 

Kde:

 • Ročná spotreba je súčet koľkokrát bola položka počas roku použitá alebo predaná.
 • Jednotková cena je cena za jednu jednotku položky.

Výpočet percentuálneho podielu na celkovom význame

Po vypočítaní celkového významu každej položky sa ďalej vypočíta percentuálny podiel každej položky na celkovom význame všetkých položiek:

Percentuálny podiel=(Celkový podiel jednej položky (÷) Celkový podiel všetkých položiek)×100 

Kumulatívne percento

Pre určenie kategórie A, B alebo C sa často používa kumulatívne percento. Položky sa zoradia od najväčšieho po najmenší celkový význam a potom sa vypočíta kumulatívne percento:

Kumulatívne percento=Súčet percentuálnych podielov

Položky sa následne klasifikujú do kategórií A, B, a C, zvyčajne podľa pravidla:

 • Kategória A: Top 10-20% položiek podľa podielu (zvyčajne predstavujú 70-80% celkového podielu na výsledku)
 • Kategória B: Nasledujúcich 15-25% položiek (zvyčajne predstavujú 15-25% celkového podielu)
 • Kategória C:Zvyšných 50-70% položiek (zvyčajne predstavujú iba 5-10% celkového podielu).

Prípadné ďalšie kritéria

V niektorých prípadoch sa môžu pri ABC analýze zohľadniť aj ďalšie faktory, ako sú napríklad:

 • Dostupnosť (miera rizika spojená s nedostupnosťou položky)
 • Nahraditeľnosť (možnosti náhrady položky)
 • Kritickosť (dôležitosť položky pre výrobný proces)

Tieto faktory môžu byť kvantifikované a zahrnuté do vzorcov podľa potreby, aby sa získal presnejší obraz o dôležitosti každej položky v rámci celkového operatívneho kontextu podniku.

ABC analýza : Návod po krokoch

Krok 1: Zbierka a príprava dát

 1. Zhromaždenie údajov: Zbierajte údaje o všetkých položkách alebo zdrojoch, ktoré chcete analyzovať. Typické údaje zahŕňajú množstvo používané za určité obdobie a jednotkovú cenu každej položky.
 2. Výpočet celkového významu: Pre každú položku vypočítajte celkový význam podľa vzorca:

Celkový význam položky=Ročná spotreba × Jednotková cena 

Kde:

 • Ročná spotreba je súčet koľkokrát bola položka počas roku použitá alebo predaná.
 • Jednotková cena je cena za jednu jednotku položky.

Krok 2: Triedenie a kategorizácia

 1. Zoradenie položiek: Zoraďte položky od tých s najvyšším celkovým významom po tie s najnižším.
 2. Výpočet percentuálneho podielu: Pre každú položku vypočítajte jej podiel na celkovom význame všetkých položiek podľa vzorca:
  • Percentuálny podiel=(Celkový podiel jednej položky (÷) Celkový podiel všetkých položiek)×100 
 3. Kumulatívne percentá: Vypočítajte kumulatívne percento pre každú položku sčítaním ich individuálnych percentuálnych podielov od najvyššieho po najnižší podľa vzorca:
  • Kumulatívne percento=Súčet percentuálnych podielov

Krok 3: Priradenie do kategórií A, B, C

 1. Kategorizácia: Rozdeľte položky do troch kategórií podľa ich kumulatívneho percenta:
  • Kategória A: Top 10-20% položiek podľa významu (zvyčajne predstavujú 70-80% celkového významu).
  • Kategória B: Nasledujúcich 15-25% položiek (zvyčajne predstavujú 15-25% celkového významu).
  • Kategória C: Zvyšných 50-70% položiek (zvyčajne predstavujú iba 5-10% celkového významu).

Krok 4: Analýza a implementácia

 1. Analýza výsledkov: Preskúmajte, ako rozdelenie ovplyvňuje vaše zásoby alebo zdroje. Identifikujte, kde môžete urobiť úpravy na zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov.
 2. Implementácia stratégií: Vypracujte a implementujte stratégie pre každú kategóriu:
  • Kategória A: Intenzívne monitorovanie a pravidelné vyhodnocovanie zásob.
  • Kategória B: Stredné monitorovanie a príležitostné preskúmanie.
  • Kategória C: Minimalizácia nákladov na správu, možné zjednodušenie procesov.

Krok 5: Pravidelná revízia

 1. Pravidelné aktualizácie: Periodicky prehodnocujte a aktualizujte klasifikáciu podľa zmeny v spotrebných vzoroch, cenách alebo strategických prioritách.

 

Grafická vizualizácia ABC analýzy pomocou lorentzovej krivky

Lorentzova krivka je užitočný nástroj pre zobrazovanie a analýzu distribúcie zdrojov alebo výnosov v rôznych oblastiach, vrátane riadenia zásob, kde sa uplatňuje ABC analýza. V kontexte ABC analýzy sa Lorentzova krivka používa na ilustráciu akumulácie nákladov alebo príjmov zásob a pomáha zvýrazniť nerovnosti v ich rozdelení.

Výhody a nevýhody ABC analýzy

Výhody ABC analýzy

 • Zvýšená efektivita správy zásob: ABC analýza umožňuje firmám lepšie rozumieť hodnote ich zásob a efektívne alokovať zdroje na správu zásob, čím sa znižujú skladovacie náklady a zvyšuje sa celková efektivita.
 • Prioritizácia zdrojov: Pomáha firmám zameriavať sa na kľúčové zásoby, ktoré majú najväčší vplyv na ich ziskovosť a cash flow. Toto vedie k efektívnejšiemu využívaniu kapitálu a zlepšeniu finančnej výkonnosti.
 • Lepšie rozhodovanie: Umožňuje manažérom robiť informovanejšie rozhodnutia týkajúce sa nákupu, výroby a skladovania zásob, vďaka lepšiemu pochopeniu ich vplyvu na operácie a ziskovosť.
 • Zlepšenie plánovania a predpovedí: Získané údaje a poznatky z ABC analýzy môžu pomôcť pri presnejšom plánovaní a predpovediach, znižujúc pritom riziko prebytočných zásob alebo nedostatkov.
 • Flexibilita a široká aplikovateľnosť: ABC analýza sa môže uplatniť nielen v riadení zásob, ale aj v ďalších oblastiach ako je zákaznícky servis, účtovníctvo a ďalšie, kde môže pomôcť priorizovať úlohy a zdroje.

Nevýhody ABC analýzy

 • Zložitosť: Implementácia a udržiavanie ABC analýzy môže byť zložité, najmä pre veľké firmy s rozsiahlymi zásobami a rozmanitými produktovými portfóliami.
 • Náklady na implementáciu: Na spustenie a správu systému ABC analýzy môžu byť potrebné značné investície do softvéru a školenia personálu, čo môže byť pre niektoré firmy finančne náročné.
 • Potreba pravidelných aktualizácií: ABC analýza vyžaduje pravidelné aktualizácie údajov a reanalýzu, aby zohľadňovala zmeny v cenách, dopyte a iných externých faktoroch.
 • Zanedbanie položiek kategórie C: Keďže sa väčšia pozornosť venuje položkám kategórie A, položky kategórie C, ktoré môžu mať strategický význam alebo potenciál pre budúci rast, môžu byť často prehliadané.
 • Nedostatočná flexibilita: Pre niektoré firmy môže byť ABC analýza príliš rigidná alebo nevhodná, najmä ak sa podnikové prostredie rýchlo mení a vyžaduje sa väčšia adaptabilita a rýchlosť rozhodovania.

Kedy je ABC analýza nevhodná?

ABC analýza je nástroj, ktorý môže byť veľmi užitočný pre riadenie zásob a zdrojov, ale existujú určité situácie a podmienky, pri ktorých sa jej použitie nemusí hodíť alebo môže byť nevhodné. Tu sú niektoré prípady, kedy ABC analýza nemusí byť najlepšia voľba:

Malé alebo homogénne inventáre

Ak firma disponuje relatívne malým alebo veľmi homogénnym inventárom, kde sú všetky položky približne rovnako dôležité alebo majú podobnú hodnotu, ABC analýza nemusí priniesť žiadnu pridanú hodnotu. V takýchto prípadoch by spracovanie ABC analýzy mohlo byť zbytočne komplikované a nákladné.

Rýchlo sa meniace trhy

V prostrediach, kde sa trhové podmienky menia veľmi rýchlo (napríklad pri vysokom inovačnom tempe alebo veľkých trhových fluktuáciách), môže byť ABC analýza príliš statická. Jej výsledky sa môžu rýchlo stať zastaranými, čo by mohlo viesť k neefektívnemu rozhodovaniu.

Vysoké náklady na implementáciu

Pre malé podniky alebo start-upy, ktoré majú obmedzené zdroje, môže byť implementácia ABC analýzy finančne neúnosná. Vyžaduje si softvérové nástroje, školenie personálu a pravidelnú aktualizáciu údajov, čo sú všetko náklady, ktoré nemusia byť hneď ospravedlniteľné.

Nedostatočné dátové zdroje

Ak firma nemá prístup k kvalitným a presným údajom o svojich zásobách, spotrebe alebo nákladoch, výsledky ABC analýzy môžu byť zavádzajúce. Výpočty a predpoklady sú založené na dátovej presnosti, a bez nej je analýza neefektívna.

Firmy s vysokou variabilitou dopytu

V prípade, že dopyt po produktoch firmy je veľmi variabilný, sezónny a nepredvídateľný, môže byť ťažké efektívne kategorizovať zásoby podľa ABC analýzy, pretože dôležitosť a význam zásob sa môže rýchlo meniť.

Komplexné produkty a služby

V prípadoch, kde produkty alebo služby sú extrémne komplexné alebo vysoko prispôsobené individuálnym potrebám zákazníkov, môže byť ABC analýza príliš zjednodušujúca a nemusí adekvátne zohľadňovať všetky relevantné faktory.