Čo je TOWS analýza?

TOWS analýza je analytický nástroj, ktorý sa používa na identifikáciu možností a hrozieb (opportunities and threats) vo vonkajšom prostredí a silných a slabých stránok (strengths and weaknesses) v rámci podniku. TOWS analýza kombinuje prvky SWOT analýzy.  Tá sa zameriava na silné a slabé stránky a príležitosti a hrozby vo vonkajšom prostredí, a používa ich na vytvorenie konkrétnych stratégií pre podnik.

Cieľom TOWS analýzy je vytvoriť ucelenú stratégiu pre podnikanie. Tá zohľadňuje nielen vnútorné faktory podniku, ale aj vonkajšie faktory, ako sú zmeny v legislatíve, technologický pokrok, zmeny na trhu alebo zmeny v preferenciách spotrebiteľov. TOWS analýza poskytuje nástroje na identifikáciu kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú podnikanie. Tak umožňuje manažérom podnikov pripraviť sa na zmeny a prispôsobiť sa rýchlo meniacemu sa prostrediu.

TOWS analýza sa často používa pri plánovaní stratégií podniku. Či už ide o vývoj nových produktov a služieb, ozhodovanie o akvizíciách alebo pri rozhodovaní o vstupe na nové trhy. TOWS analýza býva veľmi užitočným nástrojom pre manažérov podnikov. V prípade,že chcú mať lepšie porozumenie vonkajšieho prostredia, v ktorom podnikajú a tvoriť ucelenú stratégiu pre úspešné podnikanie.

Rozdiely medzi SWOT a TOWS analýzou

SWOT a TOWS analýzy sú obe analytické nástroje, ktoré sa používajú na hodnotenie vnútorných a vonkajších faktorov ovplyvňujúcich podnikanie. Avšak, TOWS analýza sa líši od SWOT analýzy v spôsobe, ako sa používa a zameriava.

SWOT analýza sa zameriava na identifikáciu silných a slabých stránok a príležitostí a hrozieb vo vonkajšom prostredí podniku. Analyzuje sa vnútorný stav podniku, jeho silné a slabé stránky, a vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú podnikanie, príležitosti a hrozby. Výsledkom SWOT analýzy sú štyri kategórie: silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby.

Viac o SWOT analýze v samostatnom článku: SWOT analýza: Všetko čo by ste mali vedieť

Na druhej strane, TOWS analýza sa viac zameriava na to, ako kombinovať silné a slabé stránky podniku s príležitosťami a hrozbami vo vonkajšom prostredí. TOWS analýza začína síce rovnakým spôsobom ako SWOT analýza, kde sa taktiež identifikujú silné a slabé stránky a príležitosti a hrozby. Avšak, následne sa používajú tieto faktory na tvorbu špecifických strategických možností pre podnik.

Rozdiel medzi SWOT a TOWS analýzou spočíva v ich prístupe k riešeniu problémov. SWOT analýza sa zameriava na identifikáciu faktorov, ktoré ovplyvňujú podnikanie, zatiaľ čo TOWS analýza poskytuje konkrétne návrhy na riešenie problémov a využíva kombináciu faktorov, aby vytvorila stratégie. TOWS analýza sa používa častejšie ako SWOT analýza, pretože poskytuje podnikom konkrétnejšie riešenia na ich problémy.

Štyri kroky TOWS analýzy

  1. Identifikácia silných a slabých stránok

Prvým krokom TOWS analýzy je identifikácia silných a slabých stránok podniku. Tieto faktory sa zhromažďujú z rôznych zdrojov, vrátane vnútorných analýz, ako sú finančné výkazy a analýzy procesov, a externých analýz, ako sú analýzy konkurencie a trhu. Silné stránky predstavujú výhody, ktoré podnik má voči konkurencii a môžu sa využiť na vytvorenie stratégií. Slabé stránky sú obmedzenia, ktoré môžu podnik obmedziť v jeho podnikaní.

  1. Identifikácia príležitostí a hrozieb

Druhým krokom TOWS analýzy je identifikácia príležitostí a hrozieb v vonkajšom prostredí podniku. Tieto faktory sú zhromažďované z rôznych zdrojov, vrátane analýz trhu, spotrebiteľských trendov a legislatívneho prostredia. Príležitosti predstavujú možnosti pre podnik, ktoré môžu pomôcť zvýšiť jeho ziskovosť a konkurencieschopnosť. Hrozby sú vonkajšie faktory, ktoré môžu mať negatívny vplyv na podnik, ako napríklad zmeny v reguláciách alebo zmeny spotrebiteľských preferencií.

  1. Vytvorenie kombinácií

Tretím krokom TOWS analýzy je vytvorenie kombinácií silných stránok a príležitostí, silných stránok a hrozieb, slabých stránok a príležitostí a slabých stránok a hrozieb. Tieto kombinácie umožňujú identifikovať, ktoré silné stránky by bolo najlepšie využiť na maximalizáciu príležitostí, ako aj, ktoré slabé stránky by mohli byť odstránené alebo zmiernené na minimalizáciu hrozieb.

  1. Vytvorenie stratégií

Štvrtým krokom TOWS analýzy je vytvorenie stratégií na základe kombinácií silných stránok, slabých stránok , príležitostí a hrozieb. Tieto stratégie sa vypracovávajú na základe analýzy, ktorá sa vykoná v predchádzajúcich krokoch. Podniky musia byť schopné určiť najlepšiu stratégiu pre svoje potreby a zohľadniť pri tom zmeny v prostredí. TOWS analýza umožňuje podnikom vyvinúť inovačné a efektívne stratégie, a tak prekonať svoje slabé stránky a využiť svoje silné stránky a príležitosti.