Ako SMART ciele určujú smer a úspech podniku

SMART ciele, ale aj ciele ako také sú zásadnou súčasťou každej úspešnej podnikateľskej stratégie. Definujú smerovanie podniku a poskytujú meradlo pre jeho úspech. Správne nastavené ciele pomáhajú zamestnancom orientovať sa vo svojich denných úlohách a zvyšujú ich motiváciu, čo vedie k lepšiemu výkonu celej spoločnosti.

Stanovovanie SMART cieľov v podnikaní je kritickým procesom, ktorý poskytuje jasné smerovanie a motiváciu pre spoločnosti. SMART ciele sami o sebe netvoria podnikateľskú stratégiu. Pre jej definíciu je nutné vytvoriť ešte: Víziu biznisu, zadefinovať jasné obchodné ciele, analýza SWOT, plán prerozdelenia a využitia zdrojov ( napr. ABC analýza), určenie taktík alebo postupov ( ktoré vychádzajú napríklad aj zo SMART cieľov a ukazovatele, podľa ktorých firma vyhodnocuje ako sa jej darí plniť ciele.  Tu sú kľúčové aspekty, 

Výhody stanovenia cieľov v podnikaní:

 • Poskytujú smer a zameranie: Stanovenie cieľov dáva podniku jasný smer. Bez jasných cieľov by činnosti podniku mohli byť nesústredené a neefektívne. Ciele určujú, kam sa spoločnosť snaží smerovať a pomáhajú udržiavať tím zameraný na konkrétne výsledky. Tým sa stanovujú priority a kladú základy stratégie ako ciele dosiahnuť. Tieto ciele tiež určujú, čo podnik potrebuje dosiahnuť v krátkodobom i dlhodobom horizonte, a pomáhajú tak určiť priority. Tieto priority sú následne transformované na konkrétne projekty a iniciatívy, ktoré by mali byť realizované, aby podnik dosiahol požadované výsledky.
 •  Zlepšujú rozhodovanie: Keď sú ciele jasne definované, rozhodovacie procesy sa stávajú jednoduchšími a efektívnejšími. Manažéri a tímy môžu ľahšie rozhodovať o pridelení zdrojov, prioritizácii projektov a strategickom plánovaní, pretože všetky tieto rozhodnutia môžu byť posudzované podľa toho, či prispievajú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 • Motivujú a zapájajú zamestnancov: Ciele poskytujú zamestnancom motiváciu a vytvárajú pocit zapojenia čím SMART ciele priamo vytvárajú firemnú kultúru zodpovednosti. Keď sú ciele správne komunikované a integrované do každodennej činnosti podniku, vytvára sa kultúra zodpovednosti. Zamestnanci majú jasné pochopenie toho, čo sa od nich očakáva, a manažment má nástroje na posúdenie výkonnosti na základe objektívnych kritérií. Toto všetko prispieva k efektívnejšiemu riadeniu a lepšiemu výkonu podniku. Keď zamestnanci vidia, ako ich práca prispieva k dosiahnutiu cieľov podniku, cítia sa viac zodpovední a motivovaní k väčším výkonom. Ciele taktiež umožňujú manažérom nastaviť očakávania a poskytnúť spätnú väzbu, ktorá je zásadná pre osobný a profesionálny rozvoj zamestnancov.
 • Umožňujú meranie pokroku a úspechu: Stanovenie cieľov umožňuje firmám merať a hodnotiť svoj pokrok v čase. To je dôležité nielen pre vnútorné účely, ale aj pre získanie dôvery investorov a zainteresovaných strán, ktorí chcú vidieť objektívne dôkazy o úspechu a raste spoločnosti. Ciele tak umožňujú podniku merať jeho výkonnosť v čase a poskytujú konkrétne údaje, ktoré môžu byť použité na posúdenie úspechu alebo neúspechu rôznych iniciatív. Táto spätná väzba je nevyhnutná pre identifikáciu oblastí na zlepšenie a pre prispôsobovanie stratégií podľa meniacich sa trhových podmienok alebo interných výziev.
 • Podporujú tímovú prácu a spoluprácu: Ciele môžu podporovať spoluprácu medzi rôznymi oddeleniami alebo tímami v rámci spoločnosti. Keď majú rôzne tímy spoločné ciele, môžu efektívnejšie pracovať spoločne a vyhnúť sa duplicitám alebo konfliktom o zdroje.
 • Poskytujú základ pre zlepšenia a inovácie: Stanovovanie ambicióznych, no realistických cieľov môže povzbudiť inovácie a kreativitu v rámci spoločnosti. Tímy sú motivované hľadať nové a efektívnejšie spôsoby, ako dosiahnuť svoje ciele, čo môže viesť k významným zlepšeniam v produktoch, službách a interných procesoch.

 

Čo sú SMART ciele a prečo ich používať

Akronym SMART je populárna metóda na stanovovanie efektívnych a realizovateľných cieľov v rôznych oblastiach vrátane podnikania, osobného rozvoja, vzdelávania a viacerých iných. Písmená v akronyme SMART predstavujú kritéria, ktoré by mali byť použité na formulovanie jasných a dosiahnuteľných cieľov.

Tu je rozklad každého písmena z akronymu SMART Ciele:

S – Špecifické (Specific)

Cieľ musí byť jasne definovaný a konkrétny. To znamená, že by mal presne popisovať, čo sa má dosiahnuť, kto je zapojený, kde sa to bude diať a aké sú obmedzenia alebo dôvody za cieľom. Špecifický cieľ poskytuje jasnú predstavu o tom, čo je potrebné vykonať, čím sa eliminuje nejasnosť a zvyšuje sa pravdepodobnosť úspechu.

M – Merateľné (Measurable)

Cieľ musí byť kvantifikovateľný, čo znamená, že musí existovať spôsob, ako merať pokrok a úspech. Stanovenie merateľných kritérií umožňuje sledovať pokrok, hodnotiť, kde stojíte, a určiť, kedy je cieľ splnený. To môže zahŕňať čísla, percentá alebo iné jednotky, ktoré umožňujú objektívne posúdenie výkonnosti.

A – Dosiahnuteľné (Achievable)

Cieľ musí byť realisticky dosiahnuteľný s dostupnými zdrojmi, časom a technológiou. To znamená, že pri stanovovaní cieľa by ste mali zvážiť svoje obmedzenia a zabezpečiť, aby boli ciele stanovené tak, aby boli výzvou, ale zároveň dosiahnuteľné. To pomáha udržať motiváciu a zabraňuje frustrácii alebo demotivácii, ktoré môžu nastať, ak sú ciele príliš ambiciózne.

R – Relevatné (Relevant)

Cieľ musí byť relevantný pre vaše dlhodobé zámery a byť v súlade s ostatnými cieľmi. Je dôležité, aby bol cieľ zmysluplný a dôležitý pre osobu alebo organizáciu, ktorá ho stanovuje. To zahŕňa zabezpečenie, že cieľ je v súlade s ostatnými plánmi a prispieva k širším cieľom alebo vizii.

T – Časovo ohraničené (Time-bound)

Cieľ musí mať jasne stanovený termín, do kedy by mal byť dosiahnutý. Stanovenie časového rámca poskytuje základ pre plánovanie a motivuje k úsilí potrebnému na dosiahnutie cieľa v stanovenom čase. Časové ohraničenie tiež umožňuje pravidelné hodnotenie pokroku.

SMART ciele sú preto Špecifické, Merateľné, Dosiahnuteľné, Realistické a Časovo ohraničené. Zvyšujú pravdepodobnosť úspechu tým, že zjednodušujú proces ich dosahovania. Tento prístup umožňuje jednotlivcom a tímom presne definovať svoje zámery a efektívne monitorovať ich progres. Ako si pozorný čitateľ mal možnosť všimnúť, akronym SMART je po slovensky kostrbatý a komický ŠMDRČ cieľ, pokračujme preto aj naďalej v používaní jeho anglickej verzii.

Vďaka správne zadefinovaným SMART cieľom tak prichádzame k ich hlavným výhodám:

 • tím vie, čo musí robiť pre to, aby ciele dosiahol, a minimalizuje sa tak priestor na tápanie,, dodatočný mikromanažment a mikrovzdelávanie
 • rozdeľujú cestu k cieľu do čiastkových krokov, čím tvorí štruktúru a jednoznačnú hierarchiu postupov
 • minimalizujú nadbytočnú a zbytočnú prácu s nejasným prínosom,
 • vďaka svojej dosiahnuteľnosti lepšie motivujú.

Stanovenie SMART cieľov: Praktický návod

Pri stanovovaní SMART cieľov sa vždy uistite, že spĺňajú všetkých päť vyššie uvedených bodov metódy SMART. Snažte sa preto definovať a opisovať ciele čo najpresnejšie, najpopisnejšie, aby ste vždy vedeli, ako a do kedy ich musíte splniť a tiež ako posúdiť, či ste ich dosiahli podľa plánu.

Formulovanie špecifických a merateľných cieľov podľa metódy SMART by preto malo vyzerať ako náš návod. Vysvetľujeme krok za krokom ako  nastaviť SMART ciele, vrátane príkladov ako by to malo a nemalo vyzerať:

Krok 1: Špecifikácia cieľa

Čo? Definujte čo najpresnejšie, čo chcete dosiahnuť. Rozhodnite sa, kto je zapojený, kde sa to stane, a aké sú kľúčové faktory alebo obmedzenia. Na zhodnotenie týchto vám čiastočne môže pomôcť SWOT analýza.

 • SMART cieľ – príklad: Zvýšiť počet online predajov nášho e-commerce obchodu o 20% do konca tohto kvartálu zapojením nového marketingového tímu a zvýšením rozpočtu na reklamu.
 • Nesprávny príklad: Chcem zvýšiť predaje.

Krok 2: Zabezpečenie merateľnosti cieľa

Ako? Určite, ako budete merať pokrok a úspech vašeho zadefinovaného cieľa. Definujte jasné ukazovatele, ktoré vám umožnia sledovať pokrok.

 • SMART príklad: Monitorovať mesačné predajné údaje (Počet a mieru konverzie, prípadne k tomu aj PNO) prostredníctvom nášho online sledovacieho systému na zistenie zvýšenia predajov o 20% v porovnaní s reálne uskutočnenými predajmi oproti skladovým zásobám a tieto čísla následne porovnať  s predchádzajúcim kvartálom.
 • Nesprávny príklad: Uvidíme, ako sa predaje zlepšujú.

Krok 3: Overenie dosiahnuteľnosti cieľa

Je to realistické? Zvážte dostupné zdroje a tiež všetky obmedzenia a uistite sa, že cieľ je dosiahnuteľný v danom čase a podmienkach.

 • SMART príklad: Naša predchádzajúca marketingová kampaň zvýšila predaje o 15%, takže zvýšenie o 20% s pridaným rozpočtom a zlepšenými stratégiami je pravdepodobne dosiahnuteľné.
 • Nesprávny príklad: Chcem zdvojnásobiť predaje bez ďalších investícií alebo stratégie.

Krok 4: Potvrdenie relevancie cieľa

Prečo? Uistite sa, že cieľ je relevantný pre vaše dlhodobé zámery a prispieva k širším cieľom alebo misii.

 • SMART príklad: Zvýšenie predajov podporí našu celkovú strategickú víziu expanzie na nové trhy v nasledujúcom roku a lepšie využije sezónny nárast dopytu a naše skladové zásoby.
 • Nesprávny príklad: Chcem zvýšiť predaje, hoci naša spoločnosť plánuje zmeniť obchodný model, ktorý sa sústreďuje na služby.

Krok 5: Stanovenie časového limitu

Kedy? Stanovte konkrétny dátum, kedy má byť cieľ dosiahnutý, čo vám poskytne jasný termín pre plánovanie a vykonávanie ďalších potrebných krokov.

 • SMART príklad: Dosiahnuť 20% zvýšenie predajov do 31. decembra tohto roka.
 • Nesprávny príklad: Zvýšiť predaje niekedy v budúcnosti.

Tento prístup zabezpečuje, že vaše ciele sú nielen jasne definované a orientované na konkrétne výsledky, ale tiež zabezpečuje, že sú realizovateľné a prispievajú k širším podnikateľským cieľom. Takto stanovené ciele posilňujú zodpovednosť a motiváciu a pomáhajú zabezpečiť, že vaše úsilie bude mať reálny dopad na vašu spoločnosť.

 

Príklady SMART cieľov pre rôzne oddelenia spoločnosti

1. Marketing

SMART Cieľ: Zvýšiť návštevnosť webového portálu firmy o 25% do šiestich mesiacov implementáciou novej SEO stratégie a zvýšením počtu pravidelných blogových príspevkov z dvoch na štyri mesačne.

2. Predaj

SMART Cieľ: Dosiahnuť 15% nárast predaja nového produktu do konca tohto kvartálu prostredníctvom cieľových online reklamných kampaní a vytvorením partnerských vzťahov s tromi veľkými maloobchodnými reťazcami.

3. Financie a ekonomika

SMART Cieľ: Znížiť prevádzkové náklady o 10% v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov optimalizáciou interných procesov a revíziou dodávateľských zmlúv na zlepšenie nákupných podmienok.

4. Zákaznícka podpora

SMART Cieľ: Zlepšiť celkovú zákaznícku spokojnosť o 20% do konca roka zavedením nového softvéru pre správu zákazníkov, ktorý umožní rýchlejšie reagovanie na požiadavky zákazníkov a efektívnejšie riešenie ich problémov.

5. Ľudské zdroje

SMART Cieľ: Znížiť fluktuáciu zamestnancov o 30% do konca nasledujúceho roka zavedením nového programu školení a vývoja, ktorý bude zameraný na zlepšenie pracovnej spokojnosti a kariérneho rastu.

6. Vývoj produktov

SMART Cieľ: Vyvinúť a uviesť na trh nový softvérový produkt, ktorý spĺňa špecifikované normy kvality, do 18 mesiacov prostredníctvom posilnenia vývojového tímu o dvoch skúsených softvérových inžinierov.

7. Výrobné procesy

SMART Cieľ: Zlepšiť efektivitu výrobných procesov o 15% do 9 mesiacov zavedením automatizovanej výrobné linie a školením pracovníkov na efektívne využívanie novej technológie.

Časté otázky o SMART metóde

 1. Čo znamená každé písmeno v akronyme SMART?
 • S (Specific): Cieľ musí byť jasne a konkrétne formulovaný.
 • M (Measurable): Cieľ musí byť kvantifikovateľný, aby sa dalo sledovať dosiahnutie.
 • A (Achievable): Cieľ musí byť dosiahnuteľný s dostupnými zdrojmi.
 • R (Relevant): Cieľ musí byť relevantný a dôležitý pre vaše dlhodobé zámery.
 • T (Time-bound): Cieľ mus mať stanovený časový rámec na jeho dosiahnutie.
 1. Prečo je dôležité, aby bol cieľ merateľný?
 • Cieľ je dôležité urobiť merateľným, aby sa mohol objektívne posudzovať pokrok a aby bolo možné jednoznačne určiť, kedy bol cieľ dosiahnutý. Merateľnosť umožňuje prispôsobiť stratégie a akčné plány podľa potreby počas procesu.
 1. Ako zistím, že môj cieľ je dosiahnuteľný?
 • Prehodnoťte svoje zdroje, schopnosti a časové obmedzenia pri formulovaní cieľa. Uistite sa, že cieľ je výzvou, ale stále realistickým a dosiahnuteľným vo svetle vašich aktuálnych kapacít a situácie. Môžete tiež zvážiť nastavenie medzníkov ako menších, postupných cieľov smerujúcich k dosiahnutiu hlavného cieľa.
 1. Ako overím, či je môj cieľ relevantný?
 • Opýtajte sa sami seba, ako cieľ súvisí s vašimi väčšími zámermi alebo podnikateľskými stratégiami. Ak cieľ nepodporuje alebo neposúva vaše základné poslanie alebo kľúčové priority, možno ho bude potrebné prehodnotiť, aby bol viac v súlade s vašimi dlhodobými cieľmi.
 1. Čo robiť, ak sa mi nedarí splniť SMART cieľ v stanovenom čase?
 • Analyzujte, ktoré aspekty plánu boli nedostatočné alebo aké prekážky ste stretli. Učte sa z týchto skúseností a prispôsobte svoje prístupy alebo stanovte nový časový rámec pre dosiahnutie cieľa. Neúspech pri dosiahnutí cieľa poskytuje cenné lekcie, ktoré môžu pomôcť pri formulovaní efektívnejších cieľov v budúcnosti.
 1. Môžem použiť SMART ciele aj v osobnom živote?
 • Áno, SMART ciele sú univerzálne a môžu byť použité v mnohých oblastiach života vrátane osobného rozvoja, vzdelávania, financií alebo zdravia. Použitie SMART kritérií vám môže pomôcť jasne definovať a dosiahnuť osobné ciele rovnako účinne ako v podnikaní.

Buď SMART a efektívny

Špecifickosť, merateľnosť, dosiahnuteľnosť, relevantnosť a časové ohraničenie sú kľúčové aspekty, ktoré transformujú abstraktné ambície na konkrétne plány s jasným smerom a definovanými krokmi k ich realizácii.

Použitím SMART metódy môžu podniky  nielen zvýšiť pravdepodobnosť úspechu svojich projektov, ale tiež zlepšiť internú komunikáciu, zvýšiť motiváciu zamestnancov, a efektívne monitorovať pokrok a dosiahnuté výsledky. Či už ide o zvyšovanie predajov, zlepšovanie zákazníckej spokojnosti, redukciu nákladov, alebo rozvoj nových produktov, SMART ciele poskytujú jasný rámec pre stanovenie a dosiahnutie cieľov.

V konečnom dôsledku, bez ohľadu na oblasť činnosti, SMART ciele umožňujú organizáciám konať účelne a smerom k dosiahnutiu merateľných a významných výsledkov. Ich pravidelné hodnotenie a prípadné upravovanie zabezpečujú, že ste vždy na správnej ceste k úspechu. Takže, nech už máte akékoľvek ciele, metóda SMART vám môže pomôcť ich dosiahnuť efektívnejšie a s vyššou pravdepodobnosťou úspechu.