Druhy marketingových stratégií

V dobe kedy konkurencia nespí, veľa podnikov je vyslovene zameraná na konkurenciu je kvalitná marketingová stratégia kľúčovým prvkom úspešného podnikania. Podniky musia byť schopné efektívne dosahovať svoje nastavené ciele. Pre dosahovanie týchto cieľov sa používajú  marketingové stratégie, a tieto stratégie sa môžu líšiť v závislosti od účelu kampane.

Podľa účelu a škály marketingovej stratégie sa dá účinne odhadovať napríklad aj výška rozpočtu pre marketingovú kampaň. Tento môže byť výrazne ovplyvnený práve nesprávne vybranou marketingovou stratégiou či zadaným cieľom.Napríklad rozpočet pre kampaň zameranú na rast a získavanie nových zákazníkov môže byť oveľa vyšší ako rozpočet pre kampaň zameranú na udržanie verných zákazníkov alebo na zvýšenie povedomia o značke.

V tomto článku sa pozrieme na rôzne druhy marketingových stratégií, ktoré môžu byť využité pre rôzne účely. Každá zo stratégií má svoje výhody a nevýhody, a výber správnej stratégie je kľúčom k úspechu. V nasledujúcich odstavcoch si preto bližšie pozrieme jednotlivé druhy marketingových stratégií a ich použitie v praxi.

 

Marketingová stratégia diferenciácie

Marketingová stratégia diferenciácie sa zameriava na vytvorenie unikátneho produktu alebo služby, ktorá sa odlišuje od konkurenčných produktov alebo služieb na trhu. Cieľom stratégie diferenciácie je zvýšiť hodnotu produktu alebo služby pre zákazníka a zabezpečiť si konkurenčnú výhodu.

Poznávacie znaky marketingovej stratégie diferenciácie zahŕňajú:

 • Jedinečnosť produktu alebo služby: Diferenciačná stratégia sa zakladá na tom, že produkt alebo služba musí byť odlišná od konkurenčných produktov alebo služieb, aby zákazníci videli jej hodnotu.
 • Zameranie na zákazníkov: Marketingová stratégia diferenciácie sa zameriava na pochopenie potrieb a preferencií zákazníkov a vytváranie produktov alebo služieb, ktoré uspokojujú tieto potreby a preferencie.
 • Vysoko kvalitné služby: V rámci stratégie diferenciácie musí byť produkt alebo služba vysokej kvality, aby zákazníci videli jej hodnotu a boli ochotní za ňu platiť vyššiu cenu.
 • Vysoké náklady: Vytvorenie unikátneho produktu alebo služby môže byť časovo náročné a finančne nákladné. Preto by spoločnosti mali byť pripravené investovať do vývoja a inovácií.
 • Konkurenčná výhoda: Ak sa podarí vytvoriť unikátny produkt alebo službu, spoločnosť získa konkurenčnú výhodu, ktorá jej umožní dosahovať lepšie výsledky ako jej konkurencia.

Marketingová stratégia nízkej ceny

Marketingová stratégia nízkej ceny sa zameriava na ponúkanie produktov alebo služieb za nízku cenu, aby zákazníci videli výhodu v pravidelnom nákupe u danej spoločnosti oproti konkurencii. Cieľom tejto stratégie je získať zákazníkov tým, že ponúka produkty alebo služby s najnižšou cenou na trhu.

Poznávacie znaky marketingovej stratégie nízkej ceny zahŕňajú:

 • Nízka cena: Nízka cena je základom tejto stratégie a spoločnosti musia byť schopné ponúkať produkt alebo službu za nižšiu cenu ako konkurencia.
 • Škálovateľnosť: Pretože nízka cena znamená, že zisková marža na jednotlivý produkt alebo službu je takmer nulová, niekedy aj záporná, spoločnosti, ktoré sa rozhodnú pre túto stratégiu, musia byť schopné predávať svoje produkty alebo služby vo veľkom množstve a dobre pracovať s maržou.
 • Náklady na výrobu: Aby bolo možné ponúkať produkt alebo službu za nízku cenu, musia byť náklady na výrobu a distribúciu čo najnižšie.
 • Dostupnosť: Produkty alebo služby, ktoré sa ponúkajú za nízku cenu, by mali byť dostupné pre zákazníkov, ktorí ich chcú kúpiť.
 • Efektivita marketingu: V rámci stratégie nízkej ceny môže byť ťažké zaujať pozornosť zákazníkov, pretože na trhu je veľa podobných produktov alebo služieb. Preto by spoločnosti mali byť schopné efektívne komunikovať svoje výhody a hodnotu, ktorú ponúkajú, aby získali zákazníkov.

Marketingová stratégia zameraná na trhový segment

Marketingová stratégia zameraná na trhový segment je proces výberu a cieľového zamerania sa na určitú skupinu zákazníkov, ktorí majú spoločné charakteristiky a potreby, ktoré môžu byť lepšie splnené pomocou vývoja a realizácie prispôsobených marketingových aktivít. Táto stratégia si vyžaduje dôkladné porozumenie trhu a cieľového segmentu zákazníkov, aby sa spoločnosť mohla zamerať na správne cieľové skupiny a vytvoriť pre nich prispôsobené riešenia.

Poznávacie znaky marketingovej stratégie zameranej na trhový segment zahŕňajú:

 • Identifikácia a výber cieľového segmentu zákazníkov na základe spoločných charakteristík, ako sú napríklad vek, pohlavie, záujmy, spotrebiteľské návyky alebo geografická poloha.
 • Vývoj a realizácia marketingových aktivít, ktoré sú prispôsobené potrebám a preferenciám daného trhového segmentu.
 • Využitie marketingových kanálov, ktoré sú najefektívnejšie pre cieľový segment zákazníkov, napríklad online reklama, sociálne siete, tlačoviny alebo osobné predajné stretnutia.
 • Monitorovanie a hodnotenie úspešnosti marketingových aktivít, aby sa mohli prispôsobiť a zlepšovať, ak je to potrebné.
 • Konkurencieschopnosť, ktorá sa zvyšuje tým, že spoločnosť dokáže účinne zacieliť svoje marketingové aktivity na určitý trhový segment a lepšie uspokojiť jeho potreby a preferencie než jej konkurencia.

Marketingová stratégia zameraná na konkurenciu

Marketingová stratégia zameraná na trhovú konkurenciu je súbor opatrení a plánov, ktoré sa používajú na zlepšenie pozície spoločnosti na trhu v porovnaní s jej konkurentmi. Táto stratégia sa zameriava na identifikáciu konkurenčných sil, vývoj diferenciácie a výhod pre zákazníkov a získanie výhodnej pozície v danej oblasti trhu. Počas vytvárania marketingovej stratégie zameranej na trhovú konkurenciu sa zvyčajne zohľadňujú nasledujúce poznávacie znaky:

 • Analýza trhu: Skúmanie trhu a konkurencie, ktoré pomôže určiť silné a slabé stránky konkurencie, ako aj príležitosti pre spoločnosť.
 • Stanovenie cieľov: Určenie jasných a meraťelných cieľov, ktoré pomôžu spoločnosti posilniť svoju pozíciu na trhu.
 • Identifikácia cieľovej skupiny: Identifikovanie zákazníkov, ktorí sú pre spoločnosť najvhodnejší a najziskovejší, a vytvorenie stratégií na prilákanie a udržanie ich záujmu.
 • Diferenciácia: Vývoj jedinečných výhod a hodnôt pre zákazníkov, ktoré sa líšia od konkurencie.
 • Určenie cenovej politiky: Stanovenie vhodných cien, ktoré budú pre zákazníkov atraktívne a zároveň zabezpečia zisk pre spoločnosť.
 • Rozvoj marketingových komunikačných nástrojov: Vytvorenie efektívnej stratégie pre marketingovú komunikáciu, ktorá pomôže zdôrazniť výhody a hodnoty pre zákazníkov.
 • Monitorovanie a hodnotenie: Monitorovanie úspechu marketingovej stratégie voči konkurencii a v konkurenčnom prostredí a jej prispôsobenie v závislosti na výsledkoch.

Marketingová stratégia zameraná na rast

Marketingová stratégia zameraná na rast je súbor opatrení a plánov, ktoré sa používajú na dosiahnutie rastu a zvyšovanie výnosov spoločnosti. Táto stratégia sa zameriava na rozšírenie zákazníckej základne, zvýšenie predaja, ako aj na zvyšovanie zisku a zlepšovanie podielu na trhu. Počas vytvárania marketingovej stratégie zameranej na rast sa zvyčajne zohľadňujú nasledujúce poznávacie znaky:

 • Analýza trhu: Skúmanie trhu a identifikácia príležitostí pre rast, ako aj hľadanie konkurenčných výhod.
 • Stanovenie cieľov: Určenie jasných a meraťelných cieľov, ktoré sa týkajú zvyšovania predaja, podielu na trhu a zisku.
 • Identifikácia cieľovej skupiny: Identifikovanie nových zákazníkov alebo segmentov trhu, ktoré sú pre spoločnosť zaujímavé.
 • Diferenciácia: Vývoj jedinečných výhod a hodnôt pre zákazníkov, ktoré sa líšia od konkurencie a môžu prilákať nových zákazníkov.
 • Rozšírenie produktového portfólia: Rozšírenie produktového portfólia a prípadné vytvorenie nových produktových línií na zvýšenie predaja.
 • Zlepšenie marketingových komunikačných nástrojov: Vytvorenie efektívnej stratégie pre marketingovú komunikáciu, ktorá pomôže zvyšovať povědomí o značke a produktoch, a tým podporí rast.
 • Monitorovanie a hodnotenie: Monitorovanie úspechu marketingovej stratégie a prispôsobenie jej v závislosti na výsledkoch, aby sa dosiahol maximálny rast a zisk.

Marketingová stratégia zameraná na verných zákazníkov

Marketingová stratégia zameraná na verných zákazníkov je dlhodobý plán, ktorý sa zameriava na udržanie a rozšírenie zákazníckej základne tým, že sa sústreďuje na budovanie a udržiavanie silných vzťahov so súčasnými zákazníkmi. Táto stratégia si kladie za cieľ nielen udržať si súčasných zákazníkov, ale aj zvyšovať ich lojalitu a často sa s nimi komunikovať.

Poznávacie znaky marketingovej stratégie zameranej na verných zákazníkov zahŕňajú:

 • Zameranie na zákaznícku skúsenosť – Táto stratégia sa zameriava na vytvorenie pozitívnej zákazníckej skúsenosti, ktorá pomôže udržať zákazníkov a motivovať ich, aby zostali s firmou dlhodobo.
 • Personalizácia – Snaží sa vytvoriť jedinečné a personalizované zážitky pre každého zákazníka na základe jeho preferencií a potrieb.
 • Aktívne zapojenie zákazníkov – Marketingová stratégia zameraná na verných zákazníkov zahŕňa aktívne zapojenie zákazníkov do procesov vývoja produktov a služieb, aby získala ich spätnú väzbu a udržala si ich lojalitu.
 • Poskytovanie hodnoty – Táto stratégia sa snaží ponúkať zákazníkom hodnotné riešenia a zabezpečiť, aby mali zákazníci pocit, že ich potreby sú plne uspokojené.
 • Komunikácia a vzťahy – Marketingová stratégia zameraná na verných zákazníkov sa snaží budovať a udržiavať silné vzťahy so zákazníkmi pomocou efektívnej komunikácie a zdieľania informácií, ktoré sú pre nich relevantné.

Online marketingová stratégia

Marketingová stratégia zameraná na online marketing sa zameriava na využitie digitálnych kanálov a nástrojov na propagáciu produktov alebo služieb a interakciu so zákazníkmi na internete. Cieľom tejto stratégie je zvýšiť viditeľnosť značky, zvýšiť návštevnosť webových stránok, generovať konverzie a vytvárať vzťahy so zákazníkmi online.

Poznávacie znaky online marketingovej stratégie:

 • Použitie digitálnych kanálov: Marketingová stratégia online marketingu sa zameriava na použitie digitálnych kanálov, ako sú vyhľadávače, sociálne siete, e-mailový marketing, bannerová reklama a ďalšie digitálne nástroje.
 • Personalizácia: Online marketingová stratégia sa často zameriava na personalizáciu marketingových kampaní a zážitkov zákazníkov. Tento prístup umožňuje spoločnostiam prispôsobiť svoje marketingové správy a ponuky individuálnym preferenciám a správaniu zákazníkov.
 • Dôraz na obsah: V rámci online marketingu má kvalitný obsah kľúčový význam. Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú pre online marketingovú stratégiu, často vytvárajú obsah, ktorý zaujme zákazníkov a zvýši ich záujem o produkt alebo službu.
 • Merateľnosť a analýza: Online marketingová stratégia sa často zakladá na merateľných výsledkoch. Spoločnosti môžu používať nástroje ako webanalytika a A/B testovanie na meranie účinnosti ich marketingových kampaní a ich následné vylepšovanie.
 • Interakcia so zákazníkmi: Online marketingová stratégia umožňuje spoločnostiam priamy kontakt so zákazníkmi prostredníctvom digitálnych kanálov. Tento prístup môže zlepšiť zákaznícky servis, vytvoriť lojalitu a zlepšiť vzťahy so zákazníkmi.

Prvky a formáty online marketingovej  stratégie

 • Content marketing: Vytváranie a distribúcia hodnotného, relevantného a konzistentného obsahu na prilákanie a udržanie jasne definovanej skupiny ľudí, čo napokon vedie ku konverzným akciám zo strany zákazníka. Pod content marketing sa dá zaradiť tvorba takmer hocakého obsahu ktorý udržiava pozornosť potenciálneho klienta.
 • Marketing na sociálnych médiách: Používanie sociálnych platforiem na spojenie sa s vašou cieľovou skupinou na budovanie značky, zvyšovanie predajov a návštevnosti webu. Toto zahŕňa publikovanie skvelého obsahu na vašich sociálnych profiloch, počúvanie a zapájanie sa do diskusií s vašimi sledovateľmi, analýzu výsledkov a spustenie reklám na sociálnych médiách.
 • Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO): Optimalizácia vášho webu a jeho obsahu pre účely zvýšenia jeho viditeľnosti pre relevantné súhrnný  vyhľadávaných fráz vo vyhľadávačoch. Čím lepšia je viditeľnosť vašich stránok vo výsledkoch vyhľadávania, tým viac pozornosti a návštevnosti od potenciálnych a súčasných zákazníkov môžete získať.
 • Platené kliknutia / Pay Per Click (PPC): Priama kúpa návštev na vašej stránke, namiesto toho, aby ste tieto návštevy získavali organicky. Reklama vo vyhľadávačoch je jednou z najpopulárnejších foriem PPC. PPC formát reklamy je možné nájsť aj napríklad na platformách sociálnych sietí. 
 • Emailový marketing: Používanie emailov na propagáciu produktov alebo služieb zároveň s rozvíjaním vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi alebo klientmi. Emailový marketing patrí medzi najefektívnejšie formy podpory predaja produktov či služieb. Hlavne ak je dobre vyšpecifikované oslovované publikum a forma komunikácie je naozaj na mieru. Zároveň sa emailový marketing dá veľmi dobre automatizovať.
 • Influencer marketing: Použitie vplyvných osôb na komunikáciu vašej značky na väčšie trhy. Značky môžu spolupracovať so známymi osobnosťami, webovými stránkami alebo inými expertmi, ktorých názory rešpektujú ich sledovatelia.
 • Affiliate marketing: Typ reklamy založený na výkone, kde dostanete províziu za propagáciu cudzích produktov alebo služieb na vašej webovej stránke.
 • Virálny marketing: Zahŕňa vytváranie videí, interaktívnych flash hier, reklamných hier, elektronických kníh, značkovej softvéry, obrázkov alebo textových správ, ktoré sa môžu šíriť a stať sa virálnymi.
 • Public relations (PR): Správa šírenia informácií medzi jednotlivcom alebo organizáciou a verejnosťou. Zahrnuje tlačové správy, verejné vystúpenia a akékoľvek komunikácie zamerané na zlepšenie obrazu vašej značky.
 • Mobilný marketing: Zahŕňa reklamy, ktoré sa zobrazujú na mobilných telefónoch, tabletách alebo iných mobilných zariadeniach. Formáty mobilných reklám, prispôsobenie a štýly sa môžu líšiť, keďže mnohé sociálne médiá, webové stránky a mobilné aplikácie ponúkajú svoje vlastné unikátne a prispôsobené možnosti mobilnej reklamy.

 

Content marketingová stratégia

Marketingová stratégia zameraná na content marketing sa zameriava na vytváranie a distribúciu kvalitného obsahu s cieľom zaujať a angažovať cieľovú skupinu a vytvoriť s ňou dlhodobý vzťah. Obsah môže byť vytvorený v rôznych formátoch, ako sú články, blogy, videá, podcasty, infografiky a ďalšie formy obsahu.

Poznávacie znaky marketingovej stratégie zameranej na content marketing zahŕňajú:

 • Vytváranie kvalitného obsahu: Content marketingová stratégia sa zakladá na vytváraní kvalitného obsahu, ktorý zaujme cieľovú skupinu a poskytuje hodnotu. Tento obsah môže byť informačný, vzdelávací, zábavný alebo inšpiratívny.
 • Cieľová skupina: Marketingová stratégia zameraná na content marketing sa často zameriava na konkrétnu cieľovú skupinu a jej potreby. Obsah je vytvorený s cieľom zaujať a angažovať túto skupinu a poskytnúť jej hodnotu.
 • Distribúcia obsahu: Content marketingová stratégia zahŕňa aj distribúciu obsahu na rôznych kanáloch, ako sú webové stránky, sociálne siete, e-mailový marketing, blogy a ďalšie formy. Distribúcia obsahu zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní jeho viditeľnosti a dosahu.
 • Merateľnosť a analýza: Marketingová stratégia zameraná na content marketing sa zakladá na merateľných výsledkoch. Spoločnosti môžu používať nástroje ako webanalytika a meranie konverzií na meranie účinnosti ich marketingových kampaní a ich následné vylepšovanie.
 • Dlhodobý prístup: Content marketingová stratégia sa zameriava na vytváranie vzťahu so zákazníkmi na dlhodobom základe. Tento prístup umožňuje spoločnostiam budovať dôveru a lojalitu u zákazníkov a zvyšovať ich pravdepodobnosť nákupu.

Viac o obsahovom marketingu v článku: Všetko čo by ste mali vedieť o content marketingu 

Alebo : Výhody, nevýhody a formáty obsahového marketingu

Stratégia zameraná na marketing sociálnych médií

Marketingová stratégia zameraná na marketing sociálnych sietí sa zameriava na využívanie sociálnych médií ako nástroja na budovanie značky, zvyšovanie povedomia o produktoch alebo službách a interakciu so zákazníkmi.

Poznávacie znaky marketingovej stratégie zameranej na marketing sociálnych sietí zahŕňajú:

 • Výber sociálnych sietí: Vzhľadom na rôznorodosť sociálnych sietí, spoločnosti by mali zvoliť tie, ktoré sú pre ich cieľovú skupinu relevantné a najúčinnejšie.
 • Cieľová skupina: Marketingová stratégia zameraná na marketing sociálnych sietí sa často zameriava na konkrétnu cieľovú skupinu. Obsah a spôsob komunikácie by mal byť prispôsobený tejto skupine, aby bol čo najúčinnejší.
 • Kreatívny obsah: Obsah na sociálnych sieťach by mal byť kreatívny, zaujímavý a atraktívny, aby upútal pozornosť cieľovej skupiny a zvyšoval interakciu. Obsah môže byť v rôznych formátoch, ako sú videá, obrázky, texty, súťaže a iné.
 • Interakcia so zákazníkmi: Sociálne siete umožňujú interakciu so zákazníkmi a ich zapojenie do konverzácie. Marketingová stratégia by mala zahrňovať odpovedanie na otázky, poskytovanie informácií a riešenie problémov zákazníkov.
 • Merateľnosť výsledkov: Marketingová stratégia zameraná na marketing sociálnych sietí by mala byť merateľná a analyzovateľná. Spoločnosti by mali používať nástroje na meranie účinnosti kampaní a na sledovanie vývoja ich sociálnych médií.
 • Platená reklama: Sociálne siete ponúkajú aj možnosti plateného reklamovania. Marketingová stratégia by mala zahrňovať plánovanie a optimalizáciu platených kampaní na sociálnych sieťach, aby dosiahli maximálny efekt a dosah.

Stratégia zameraná na influencer marketing

Marketingová stratégia zameraná na influencer marketing sa zameriava na spoluprácu so vplyvnými ľuďmi (tzv. influencermi), ktorí majú na cieľovú skupinu značnejší vplyv a pomocou ktorých sa spoločnosť snaží dosiahnuť lepšiu viditeľnosť a popularitu svojich produktov alebo služieb.

Poznávacie znaky marketingovej stratégie zameranej na influencer marketing zahŕňajú:

 • Výber influencerov: Spoločnosť musí zvoliť vhodných influencerov, ktorí majú cieľovú skupinu spoločnú s jej produkty alebo službami a ktorí majú vplyv na túto cieľovú skupinu.
 • Typ spolupráce: Existuje viacero typov spolupráce s influencerom, ako sú napríklad spoplatnené alebo neplatené príspevky, sponzorované príspevky alebo súťaže. Spoločnosť by mala zvoliť taký typ spolupráce, ktorý bude najvhodnejší pre jej produkty alebo služby.
 • Obsah: Spoločnosť by mala poskytnúť influencerovi dostatok informácií o jej produktoch alebo službách, aby bol obsah vytvorený influencerom autentický a presvedčivý pre jeho publikum. Obsah by mal byť zameraný na záujmy cieľovej skupiny a mal by byť prispôsobený platforme, na ktorej bude zdieľaný.
 • Méta kampane: Marketingová stratégia zameraná na influencer marketing by mala mať jasno v cieľoch kampane. Cieľom môže byť zvýšenie povedomia o značke, zvýšenie predaja, získanie nových zákazníkov alebo zlepšenie reputácie značky.
 • Merateľnosť výsledkov: Spoločnosti by mali používať nástroje na meranie účinnosti kampaní a sledovanie vývoja jej sociálnych médií. Merateľnosť výsledkov umožňuje spoločnosti posúdiť efektívnosť influencer kampaní a prispôsobiť svoje marketingové stratégie na základe získaných dát.
 • Dôvera a autenticita: Influencer marketing je založený na dôvere medzi influencerom a jeho publikom. Je dôležité, aby spolupráca bola autentická a aby bolo jasné, že influencer si skutočne stojí za produktmi alebo službami, ktoré propaguje. Spoločnosti by sa mali zamerať na to, aby influenceri boli transparentní voči svojim fanúšikom a aby sa kampane nezdali ako zjavné reklamy.
 • Vzťahy s influencermi: Marketingová stratégia zameraná na influencer marketing by mala byť zameraná aj na vytvorenie dobrých vzťahov s influencerom. Spoločnosti by mali mať záujem o vzájomnú spoluprácu s influencerom na dlhodobom základe a nie len na jednorazovej kampani. Je dôležité, aby spoločnosti dodržiavali dohody s influencerom a aby sa snažili poskytnúť im vhodné podmienky pre prácu.
 • Využitie rôznych platforiem: Influencer marketing nie je obmedzený len na platformu Instagram. Spoločnosti by mali zvážiť aj iné sociálne siete, ako sú napríklad YouTube, TikTok alebo Twitter, a zvážiť ich potenciál pre ich produkty alebo služby.
 • Sledovanie konkurencie: Konkurencia tiež môže využívať influencer marketing. Spoločnosti by mali sledovať, akí influenceri propagujú produkty alebo služby ich konkurentov a snažiť sa vytvárať kampane, ktoré budú efektívnejšie.

Marketingová stratégia zameraná na affiliate marketing

Marketingová stratégia zameraná na affiliate marketing je proces, kde spoločnosti spolupracujú s externými partnermi (nazývanými affiliate partneri alebo publisheri), ktorí propagujú ich produkty alebo služby a získať províziu za každú úspešnú transakciu. Affiliate marketing je často využívaný v online prostredí, najmä prostredníctvom webových stránok, blogov a sociálnych sietí.

Poznávacie znaky affiliate marketingu sú:

 • Spolupráca s externými partnermi: Spoločnosti sa spájajú s externými partnermi, ktorí propagujú ich produkty alebo služby a získať províziu za každú úspešnú transakciu. Títo partneri môžu byť webové stránky, blogeri, vlogeri alebo iné osoby s online prítomnosťou.
 • Odmeňovanie: Affiliate partneri získavajú odmenu v závislosti od typu provízie, ktorý stanovila spoločnosť. Táto odmena môže byť založená na percentuálnom podiele získaného zisku, pevnej sume za každú úspešnú transakciu alebo iných kritériách.
 • Sledovanie výkonu: Spoločnosti používajú softvérové nástroje na sledovanie výkonu affiliate partnerov, ako sú napríklad kliknutia na odkazy, návštevy webových stránok, prípadne dokončenie nákupu. Tieto nástroje umožňujú spoločnostiam sledovať efektivitu kampane a odmeňovať partnerov za ich prínos.
 • Získavanie nových zákazníkov: Affiliate marketing môže pomôcť spoločnostiam získať nových zákazníkov a zvýšiť predaj ich produktov alebo služieb.
 • Široký dosah: Affiliate marketing môže mať široký dosah, pretože affiliate partneri môžu byť z rôznych oblastí a siete.

Marketingová stratégia zameraná na zákaznícky marketing

Marketingová stratégia zameraná na zákaznícky marketing je proces, ktorý sa sústredí na potreby a preferencie zákazníkov, aby sa dosiahlo ich maximálne spokojnosti. Zákaznícky marketing zahŕňa získavanie, udržiavanie a rozvíjanie zákazníckych vzťahov a zameriava sa na to, aby sa zákazníci stali vernými zákazníkmi a aby sa zvýšila ich spokojnosť s produktmi alebo službami.

Poznávacie znaky zákazníckej marketingovej stratégie sú:

 • Zameranie na zákazníkov: Zákazník je v jadrom tejto stratégie, pretože sa sústredí na ich potreby a preferencie a zabezpečuje, aby boli ich požiadavky splnené.
 • Získavanie nových zákazníkov: Zákaznícky marketing sa nezameriava iba na udržanie súčasných zákazníkov, ale aj na získavanie nových zákazníkov. Týmto spôsobom sa zabezpečuje rast spoločnosti.
 • Personalizácia: Zákaznícky marketing sa snaží personalizovať skúsenosti zákazníkov. Spoločnosti využívajú údaje o zákazníkoch na prispôsobenie svojich produktov alebo služieb podľa ich potrieb a preferencií.
 • Udržiavanie zákazníckych vzťahov: Zákaznícky marketing sa snaží udržať silné zákaznícke vzťahy, ktoré vedú k vernosti zákazníkov a opakovaným nákupom.
 • Hodnotenie spokojnosti zákazníkov: Spoločnosti pravidelne hodnotia spokojnosť svojich zákazníkov, aby zistili, čo funguje a čo by sa dalo zlepšiť.

Marketingová stratégia zameraná na partnerstvá a spoluprácu

Marketingová stratégia zameraná na partnerstvá a spoluprácu sa sústredí na vytváranie a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, konkurentmi a inými spoločnosťami s cieľom dosiahnuť spoločné ciele. Partnerstvá a spolupráca môžu zahŕňať rôzne formy, ako napríklad spoločné podujatia, výmeny odkazov, sponzorstvá a spoluprácu na vývoji produktov.

Poznávacie znaky marketingovej stratégie zameranej na partnerstvá a spoluprácu sú:

 • Zameranie na spoluprácu: Táto stratégia sa sústredí na nadviazanie a udržanie spolupráce s konkurentmi alebo inými spoločnosťami s cieľom dosiahnuť spoločné ciele.
 • Vytváranie vzťahov: Partnerstvá a spolupráca sa zakladajú na dlhodobých vzťahoch a dôvere. Spoločnosti sa snažia budovať silné vzťahy so svojimi partnermi a spolupracovníkmi.
 • Zdieľanie zdrojov: Partnerstvá a spolupráca umožňujú spoločnostiam zdieľať zdroje, skúsenosti a know-how s cieľom dosiahnuť spoločné ciele.
 • Výhody pre obe strany: Partnerstvá a spolupráca by mali byť vzájomne prospešné pre obe strany. Spoločnosti by mali mať záujem na spolupráci, ktorá prinesie výhody pre oboch partnerov.
 • Inovatívne riešenia: Partnerstvá a spolupráca umožňujú spoločnostiam vytvárať nové a inovatívne riešenia a zlepšovať svoje produkty alebo služby.

Marketingová stratégia zameraná na geografické trhy a regióny

Marketingová stratégia zameraná na geografické trhy a regióny je orientovaná na identifikáciu a využitie charakteristík konkrétneho trhu alebo regiónu, s cieľom dosiahnuť väčšiu úspešnosť na tomto trhu. Táto stratégia si kladie za cieľ optimalizovať marketingové aktivity pre konkrétnu geografickú oblasť, pričom berie do úvahy regionálne, kultúrne, demografické a ekonomické faktory. Je kľúčová pre úspech spoločností, ktoré sa snažia expandovať na nové trhy. Táto stratégia umožňuje spoločnostiam lepšie porozumieť miestnym trhom a prispôsobiť svoje marketingové aktivity potrebám miestnych zákazníkov.

Poznávacie znaky marketingovej stratégie zameranej na geografické trhy a regióny sú:

 • Identifikácia konkrétnej oblasti: Táto stratégia si kladie za cieľ zameranie sa na konkrétnu geografickú oblasť, ktorá má určité charakteristiky, ktoré ovplyvňujú chovanie zákazníkov a trhu.
 • Analyzovanie miestnych faktorov: Spoločnosti, ktoré používajú túto stratégiu, sa snažia zistiť miestne faktory, ktoré ovplyvňujú trh a zákazníkov, aby mohli prispôsobiť svoje marketingové aktivity.
 • Vytvorenie miestneho obrazu značky: Spoločnosti sa snažia vytvoriť miestny obraz značky, ktorý je relevantný pre konkrétnu geografickú oblasť a kultúru. Miestny obraz značky môže byť vytvorený pomocou miestnych reklam, kultúrnych akcií, alebo prispôsobením produktov a služieb potrebám miestneho trhu.
 • Rozvoj miestnych partnerstiev: Spoločnosti môžu rozvíjať miestne partnerstvá a spolupráce s miestnymi firmami, aby získali dôveru a podporu miestnych zákazníkov.
 • Adaptácia ceny a produktov: Spoločnosti používajú túto stratégiu na prispôsobenie cien a produktov miestnym trhom, kultúre a preferenciám zákazníkov.

Marketingová stratégia zameraná na cross-selling a up-selling

Marketingová stratégia zameraná na cross-selling a up-selling sa snaží zvýšiť zisk zákazníka tým, že mu ponúka doplnkové alebo lepšie produkty k tomu, čo už zákazník kupuje.

Poznávacie znaky tejto stratégie zahŕňajú:

 • Cross-selling: Táto stratégia sa snaží predávať zákazníkovi súvisiace alebo doplnkové produkty k tomu, čo už zákazník nakupuje. Napríklad, ak zákazník kupuje notebook, môže mu byť ponúknutá doplnková klávesnica, myška alebo externý disk.
 • Up-selling: Táto stratégia sa snaží predávať zákazníkovi produkty s vyššou hodnotou a kvalitou, ktoré sú drahšie ako to, čo zákazník pôvodne kupoval. Napríklad, ak zákazník kupuje bežné auto, môže mu byť ponúknuté vylepšenie na lepšiu verziu s viacerými funkciami a vlastnosťami.
 • Personalizované ponuky: Stratégia cross-selling a up-selling môže byť úspešná, ak sú ponuky personalizované podľa zákazníkových preferencií a histórie nákupov. Týmto spôsobom sa dá lepšie cieliť na konkrétne potreby zákazníka a poskytnúť mu produkty, ktoré ho môžu zaujímať.
 • Zvýšenie hodnoty nákupu: Cieľom tejto stratégie je zvýšiť celkový zisk na zákazníka, a to buď tým, že predáva viac produktov, alebo tým, že predáva produkty s vyššou maržou. Týmto spôsobom firma zvyšuje svoju tržbu a to mimoriadne efektívne, zakazník ktorý už nakupuje sa dá ľahšie presvedčiť na dodatočné produkty.

Marketingová stratégia zameraná na produkty a služby s vysokou maržou

Marketingová stratégia zameraná na produkty a služby s vysokou maržou je plánovaný prístup, ktorý má za cieľ maximalizovať ziskovosť spoločnosti tým, že sa sústredí na propagáciu a predaj produktov alebo služieb, ktoré majú vysokú maržu.

Poznávacími znakmi tejto stratégie môžu byť:

 • Vysoká hodnota produktov alebo služieb: Marketingová stratégia zameraná na produkty a služby s vysokou maržou sa zvyčajne sústreďuje na propagáciu a predaj produktov alebo služieb, ktoré majú vysokú hodnotu pre zákazníka.
 • Cieľová skupina zákazníkov: Táto stratégia sa zameriava na zákazníkov, ktorí sú ochotní zaplatiť vyššiu cenu za produkt alebo službu s vysokou maržou. Cieľovou skupinou sú zvyčajne zákazníci so strednými a vyššími príjmami alebo zákazníci, ktorí sú ochotní investovať do kvality produktov alebo služieb.
 • Konkurenčná výhoda: Marketingová stratégia zameraná na produkty a služby s vysokou maržou by mala byť založená na konkurenčnej výhode, ktorá bude produktu alebo službe poskytovať vysokú hodnotu pre zákazníka. Táto konkurenčná výhoda môže byť výnimočný dizajn, vysoká kvalita, alebo neopakovateľný zážitok pre zákazníka.
 • Cenová stratégia: Marketingová stratégia zameraná na produkty a služby s vysokou maržou často používa cenovú stratégiu „prestížnej ceny“, ktorá zákazníkom naznačuje, že produkt alebo služba je luxusná a kvalitná, a tým pádom stojí viac. Zákazníci v tejto cieľovej skupine sa snažia vyniknúť a prezentovať sa ako úspešní, a preto sú ochotní zaplatiť viac za produkt alebo službu, ktorá im poskytne tento status.

Stratégia zameraná na značku a image

Marketingová stratégia zameraná na značku a image (také nazývaná brandingová stratégia) je plánovaný a koordinovaný súbor krokov a aktivít, ktoré majú za cieľ vytvoriť a udržať pozitívne vnímanie značky u zákazníkov a verejnosti. Táto stratégia sa zameriava na vytvorenie silnej identity značky a na budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi.

Poznávacie znaky marketingovej stratégie zameranej na značku a image sú:

 • Jasná identita značky – marketingová stratégia zameraná na značku a image sa snaží vytvoriť jedinečnú identitu značky, ktorá sa bude ľahko rozpoznávať a zapamätávať si ju zákazníci.
 • Konzistentnosť v prezentácii značky – brandingová stratégia sa snaží udržať konzistentnosť v prezentácii značky na rôznych komunikačných kanáloch, aby zákazníci mohli spoznať a zapamätať si ju.
 • Vytváranie pozitívneho vnímania – hlavným cieľom tejto stratégie je vytvorenie pozitívneho vnímania značky u zákazníkov a verejnosti, aby si ju spojili s pozitívnymi zážitkami a emóciami.
 • Zameranie sa na dlhodobé výsledky – marketingová stratégia zameraná na značku a image sa snaží vytvoriť dlhodobé vzťahy so zákazníkmi a vytvoriť trvalú hodnotu pre značku.
 • Využívanie rôznych marketingových kanálov – brandingová stratégia sa snaží využívať rôzne marketingové kanály, ako sú reklamy, PR, sociálne médiá, a podobne, na propagáciu značky a jej hodnôt.

Stratégia zameraná na spokojnosť zákazníkov

Marketingová stratégia zameraná na spokojnosť zákazníkov je plánovaný a koordinovaný súbor krokov a aktivít, ktoré majú za cieľ zlepšiť celkovú spokojnosť zákazníkov s produktmi alebo službami spoločnosti a poskytnúť im kvalitnú zákaznícku podporu a služby po predaji. Táto stratégia sa zameriava na vytváranie pozitívneho dojmu o značke a zvyšovanie vernosti zákazníkov.

Poznávacie znaky marketingovej stratégie zameranej na spokojnosť zákazníkov sú:

 • Zameranie na potreby zákazníkov – marketingová stratégia zameraná na spokojnosť zákazníkov sa snaží presne identifikovať potreby a očakávania zákazníkov a prispôsobiť svoju ponuku produktov alebo služieb týmto potrebám.
 • Zameranie na kvalitu – hlavným cieľom tejto stratégie je zabezpečiť, aby produkty alebo služby spoločnosti boli kvalitné a zákazníci s nimi boli spokojní.
 • Zákaznícka podpora – marketingová stratégia zameraná na spokojnosť zákazníkov sa snaží poskytovať vysoko kvalitnú zákaznícku podporu, aby zákazníci mohli riešiť svoje otázky a problémy a aby sa zlepšila ich spokojnosť.
 • Zvyšovanie vernosti – táto stratégia sa snaží zvyšovať vernosť zákazníkov prostredníctvom výhod a odmien pre zákazníkov, ktorí sa často vracajú a kupujú produkty alebo služby spoločnosti.
 • Meranie spokojnosti – pri tejto stratégii sa snaží merať a hodnotiť úspešnosť spoločnosti pri zvyšovaní spokojnosti zákazníkov, aby sa mohli v budúcnosti vylepšovať a prispôsobovať zákazníckym potrebám.

Stratégia zameraná na ziskovosť a zvyšovanie trhového podielu

Marketingová stratégia zameraná na ziskovosť a zvyšovanie trhového podielu je plánovaný a koordinovaný súbor krokov a aktivít, ktoré majú za cieľ zvýšiť ziskovosť a trhový podiel spoločnosti. Táto stratégia sa sústredí na maximalizáciu ziskov v krátkodobom aj dlhodobom horizonte a zabezpečuje, aby spoločnosť bola schopná udržať si konkurencieschopnosť na trhu.

Poznávacie znaky marketingovej stratégie zameranej na ziskovosť a zvyšovanie trhového podielu sú:

 • Zameranie na efektivitu – marketingová stratégia zameraná na ziskovosť sa snaží byť efektívna v nákladoch a maximalizovať ziskovosť spoločnosti. Zameriava sa na minimalizáciu nákladov na výrobu, distribúciu a reklamu produktov alebo služieb spoločnosti.
 • Zameranie na zákazníkov s vysokou hodnotou – táto stratégia sa snaží prilákať a udržať si zákazníkov, ktorí sú ochotní platiť vyššie ceny za produkty alebo služby spoločnosti a prispievajú tak k vyššej ziskovosti.
 • Zvyšovanie trhového podielu – marketingová stratégia zameraná na ziskovosť sa snaží zvýšiť svoj trhový podiel, aby sa zvýšila celková ziskovosť spoločnosti. Tento cieľ môže byť dosiahnutý prostredníctvom agresívnej reklamy, zlepšenia kvality produktov alebo služieb a zvyšovania dostupnosti na trhu.
 • Predaj vyššieho objemu – táto stratégia sa snaží predávať vyšší objem produktov alebo služieb spoločnosti prostredníctvom zlepšenia distribučných kanálov a agresívnej reklamy.
 • Meranie ziskovosti – marketingová stratégia zameraná na ziskovosť a zvyšovanie trhového podielu sa snaží merať a hodnotiť úspešnosť spoločnosti pri zvyšovaní ziskovosti a trhového podielu, aby sa mohli v budúcnosti vylepšovať a prispôsobovať trhovým trendom.

Záver

V záverečnej časti článku by som sa zameral na dôležitosť analýz pri tvorbe účinnej marketingovej stratégie. Vzhľadom na to , že tak ako biznis ciele aj marketingové stratégie sa často prelínajú , je preto kľúčové, aby si spoločnosti stanovili jasné ciele a tak vybrali správne na mieru prispôsobenú stratégiu, ktorá bude zohľadňovať ich špecifické potreby. Pre tento účel nám dobre poslúžia napríklad Analýzy trhu, konkurencie, zákazníkov a interných faktorov spoločnosti, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť potreby zákazníkov a trhu a na základe zistených výsledkov vytvoriť účinnú marketingovú stratégiu.

Zlepšite svoju konkurencieschopnosť na trhu a zvýšte svoje zisky tým, že sa postavíte výzvam a vyviniete účinnú marketingovú stratégiu. Treba prestať plávať vo vodách dojmológie a začať vyhodnocovať postupy a výsledky. Začnite konať ešte dnes!